Sprawdź saldo
NASZA OFERTA
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Obowiązki zarządcy:

 • weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów obiektu (wyniki kontroli wpisywane sa do książki obiektu budowlanego);
 • zawieranie umów z dostawcami mediów (terminowe dokonywanie opłat za wodę i ścieki, prąd administracyjny);
 • dokonywanie bieżącej konserwacji i napraw;
 • usuwanie awarii oraz jej skutków na nieruchomości wspólnej;
 • ubezpieczenie budynku, opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali;
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty;
 • przygotowywanie sprawozdania finansowego - przychody i wydatki Wspólnoty;
 • otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty;
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości, kontrola nad terminowością wspólnoty, naliczanie odsetek (po uzyskaniu zgody zarządu Wspólnoty, wysyłanie monitów i ponagleń);
 • reprezentacja ogółu właścicieli przed sądami, windykacja należnych opłat od właścicieli lokali w postępowaniu sędowym;
 • koordynowanie rozliczania kosztów jednostkowych mediów na poszczególne lokale, zawiadamianie właścicieli o ilości zużytej wody i ogrzewania, kwocie do zapłaty i teminie dokonania wpłaty;
 • kontrola pracy dozorcy, czystości w budynku i terenu wokół niego, zapewnienie narzędzi do pracy nadzorcy

 

Szczególny nacisk kładziemy na czystość na terenie nieruchomości dlatego też obowiązki i zakres pracy dozorcy przedstawiają się następujące:

 • utrzymanie czystości na posesji - sprzątanie chodnika, podwórka, klatek schodowych, śmietnika, piwnic;
 • mycie klatek schodowych, drzwi wejściowych oraz balustrad;
 • dbanie o teren dookoła posesji - koszenie, nawożenie trawy, w zależności od potrzeb, sadzenie i pielęgnacja roślin, dbałość o ogólny wizerunek nieruchomości;
 • odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów komunikacyjnych, w zależności od potrzeb;
 • mycie okien na klatkach schodowych;
 • roznoszenie korespondencji i wiadomości od administracji, za potwierdzeniem odbioru (w celu obniżenia kosztów związanych z opłatami pocztowymi);
 • spisywanie liczników;
 • informowanie administracji o zaistniałych usterkach;

Dozorca przychodzi do pracy pięć dni w tygodniu, w razie potrzeby także w sobotę i niedzielę, telefon kontaktowy do niego jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.